Garantie

De koper koopt het artikel in de feitelijke toestand waarin zich op dat moment bevindt met alle daaraan verbonden feitelijke gebreken en/of beperkingen. Boon and luxury staat er voor in dat het artikel voldoet aan de koopovereenkomst. Of een artikel voldoet aan de koopovereenkomst hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn of het artikel een tweedehands product is dat wordt verkocht. Koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen artikelen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken al dan niet vergezeld van een deskundige. Tenzij anders vermeld kan Boon and Luxury niet instaan voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de artikelen. Koper aanvaardt daarmee in voorkomend geval de eventueel aan een artikelen verbonden feitelijke gebreken en/of sporen van gebruik.